ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนทั่วโลก

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนทั่วโลก (สัมภาษณ์ ศ ดร ธราพงศ์ วิทิตศานต์ ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี)