ผลกระทบจาก Covid 19 กับการ work from home ต่อปริมาณขยะในไทย

ผลกระทบจาก Covid 19 กับการ work from home ต่อปริมาณขยะในไทย (สัมภาษณ์ ดร คมศิลป์ วังยาว Researcher Associate บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ)