ผลกระทบจาก Covid 19 ต่อ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศได้อย่างไร

ผลกระทบจาก Covid 19 ต่อ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศได้อย่างไร (สัมภาษณ์ท่านรองวางแผนระบบไฟฟ้า (PEA) คุณเสกสรรค์ เสริมพงษ์)