พลังงานสะอาดที่ใกล้ตัวเรา

พลังงานสะอาดที่ใกล้ตัวเรา (สัมภาษณ์ ดร.กัญณภัทร ชื่นวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Energy and Environmental Management สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)