FAQ

ข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน และความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี

สามารถเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนได้ไหมว่าการติดโซลาร์เซลล์ 1 แผง สามารถลดการสร้างมลพิษได้แค่ไหน เทียบเท่ากับอะไร อะไรที่ทำให้เห็นภาพได้บ้าง + -

Solar Cell 1 กิโลวัตต์ (ขนาดแผงโซลาร์ 120 X 60 เซนติเมตร จำนวน 10 แผง) ผลิตไฟฟ้าได้ 1,300kwh/yr (หน่วยต่อปี)
การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกGHG emissions = Activity Data x Emission Factor
= 1,300 kWh x 0.6933 kgCO2e/kWh
= 901.3 kgCO2e
ดังนั้น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 901.3 kgCO2e ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 101 ต้น
(การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี)

ถ้าจะเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไว้ใช้ตอนกลางคืน จะต้องมีแบตเตอรี่ไว้กักเก็บไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ เหมือนพาวเวอร์แบงค์ที่กักเก็บพลังงานไว้ใช้เวลาที่แบตหมดได้ + -

ด้วยเทคโนโลยีตอนนี้ สามารถทำได้ แต่ยังไม่คุ้ม เราสามารถใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไว้ใช้ตอนกลางคืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการติดตั้งระบบที่พึ่งพาตัวเอง 100% ก็ต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกักเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่พอ เหมือนถ้าเราเป็นคนใช้มือถือหนักมาก และต้องการใช้งานทั้งวัน ก็ต้องใช้พาวเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ราคาแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่ยังมีราคาสูงมากอยู่

แผงโซลาร์เซลล์ทำมาจากอะไร + -

การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (Si) ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นวัสดุสำคัญในการผลิตแแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถนำมาผลิตโซลาร์เซลล์ได้ เช่น แกลเลียมอาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียมฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียมเทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียมไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น แผงโซลาร์เซลล์ประกอบด้วย 2 เลเยอร์ คือ N-Type คือ แผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการโดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส ทำให้มีคุณสมบัติเป็นตัวส่งอิเล็กตรอนเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ P-Type คือ แผ่นซิลิคอนที่ผ่านกระบวนการโดปปิ้งด้วยสารโบรอน ทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะมีคุณสมบัติเป็นตัวรับอิเล็กตรอน เมื่อนำซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกันด้วย p - n junction จึงทำให้เกิดเป็น “โซลาร์เซลล์” หลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ คือ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Front Electrode และโฮลก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Black Electrode และเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบจนครบวงจรขึ้น ก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราสามารถนำไปใช้งานได้

ประเภทของโซลาร์เซลล์มีอะไรบ้าง + -

แผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท คือ

1. แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุด เป็นผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกว่า Single Crystalline (single-Si) มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 20% ขึ้นไป มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี แต่มีราคาที่ค่อนข้างแพง

2. แผงโซลาร์เซลล์โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) ทำมาจากผลึกรวมจากซิลิคอนบริสุทธิ์รวมถึงแท่งซิลิคอนที่เหลือทิ้งจากการผลิต นำมาหลอมรวมในเบ้าสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นนำมาตัดเป็นแผ่น ๆ (Wafer) แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม ทำให้มีราคาถูกกว่าแบบผลึกเดี่ยว โดยทั่วไปเรียกว่า ผลึกรวมหรือโพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline, p-Si) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline, mc-Si) แผงชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่เขตร้อน เช่น ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ นิยมนำมาใช้งานแบบกลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ เช่น โซลาร์ฟาร์ม, solar PV rooftop system แผงประเภทนี้มีราคาถูกกว่าโมโนคริสตัลไลน์ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่อุณหภูมิสูงดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 20 ปี ขึ้นไป มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์

3. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous silicon : a-Si) หลักการโดยทั่วไป คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบาง ๆ ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เช่น สารประกอบซิลิคอนและสารอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานะก๊าซมาเคลือบเป็นฟิล์มบางบนแผ่นฐาน เช่น แก้วหรือพลาสติก จึงเรียกโซลาร์เซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบาง หรือ Thin film ปัจจุบันแผ่นโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางมีพัฒนาการด้านการผลิตมากมายหลายแบบ และสามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์ได้หลากหลาย และสามารถใช้สารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด์ (Cadmium Telluride, CdTe) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมเซเลไนด์ (Copper Indium Gallium Selenide, CIGS) และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแกลเลียมอาเซไนด์ (Gallium Arsenide, GaAs) เป็นต้น มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่าชนิดผลึกซิลิคอน และใช้งานหลากหลาย แต่ประสิทธิภาพต่ำประมาณ 7 - 10 %, แผงโซลาร์เซลล์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ นิยมนำมาใช้งานในแก็ดเจ็ตขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข และนาฬิกา นอกจากนี้ยังมีแผงโซลาร์เซลล์ชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจและอยู่ในขั้นทดลองคือ แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Perovskite ทำจากวัสดุนาโนฟอสโฟรัส หรือที่รู้จักกันในชื่อฟอสฟอรีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผงโซลาร์เซลล์ชนิด Perovskite มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงได้ดี ราคาถูก และผลิตได้ง่ายกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบซิลิคอน คาดการณ์ประสิทธิภาพอยู่ที่ 22%

ทำอย่างไรแผงโซลาร์เซลล์ถึงจะรับแสงได้ตลอดทั้งวัน + -

ติดตั้งแผงโดยหันไปทางทิศใต้ และทำมุมเอียง 10 - 15 องศา อย่างไรก็ตาม สำหรับระบบใหญ่ขนาด MWp ขึ้นไปอาจติดตั้งระบบ Solar auto tracking คือตัวเอียงองศาแผ่นโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ จะได้ไฟเพิ่มขึ้น 25% นอกจากนี้ ระบบใหญ่ที่ติดตั้งบนดินอาจใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบ Bifacial เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสง แผงแบบ Bifacial ใช้หลักการในการรับแสงทั้งโดยตรงและการสะท้อนแสงของพระอาทิตย์

กรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ (Best practice)
รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ต่างประเทศเขาจริงจังแค่ไหน + -

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ประเทศต่าง ๆ จริงจังกับการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ มีหลากหลาย เช่น นโยบายการลด Greenhouse gas หรือค่าไฟฟ้า เป็นต้น
- ประเทศเยอรมนีตั้งเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าปริมาณ 65% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 และ 100% ของกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในปี ค.ศ. 2050

(https://www.reuters.com/article/us-germany-electricity-climate/germany-needs-to-ease-rules-to-hit-2030-renewables-target-idUSKCN1TJ20C, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=99&nr=24&menu=1449)
- ประเทศออสเตรเลีย จำนวนครัวเรือนประมาณ 20% ของครัวเรือนทั้งหมดมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า (https://www.cleanenergycouncil.org.au/resources/technologies/solar-energy)

โลกโซลาร์เซลล์เขาไปถึงไหนกันแล้ว + -

ภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมติดโซลาร์เซลล์กันเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ดูได้จากแนวโน้มการเติบโตของ IPS ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 17% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 - 2018


เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มีราคาที่ถูกลงในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดโซลาร์เซลล์ประเภทครัวเรือนมีปริมาณการติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2018 ซึ่งนับว่าเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของตลาดโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนและได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% โดยมีจำนวนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จากกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 314,600 ระบบในปี ค.ศ. 2018 นอกจากนี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ยังเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกผลบังคับใช้ให้บ้านและอาคารอะพาร์ตเมนต์ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2020 ต้องติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วย ในประเทศเยอรมนี ถือเป็นตลาดโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป นโยบายขับเคลื่อนหลักที่สำคัญคือ นโยบายการผลิตเพื่อใช้เอง (Self-consumption) และนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตราพิเศษ (Feed-in Premium) สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากข้อมูลรายงานประจำปี (REN21, 2018) ในสิ้นปี ค.ศ. 2018 ประเทศเยอรมนีมีระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแล้วมากกว่า 1.7 ล้านระบบ โดยเฉพาะกลุ่มบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาแล้วกว่า 1 ล้านหลังคาเรือน นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าจะมีระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งพร้อมระบบกักเก็บพลังงานประมาณ 120,000 ระบบ เปิดใช้งานภายในสิ้นปี ค.ศ. 2018 และตั้งเป้าติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานอีกประมาณ 200,000 ระบบในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับในแถบเอเชีย ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ตลาดโซลาร์เซลล์มีการเติบโตมากที่สุด โดยกำลังการผลิตติดตั้งสะสมของระบบโซลาร์เซลล์คิดเป็น 27.1 % ของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดในประเทศจีน โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายขับเคลื่อนการเติบโตของระบบโซลาร์เซลล์ในประเทศ เช่น นโยบายเงินอุดหนุนโครงการโซลาร์ (Solar subsidy) อัตราเงินอุดหนุนและระยะเวลาแตกต่างกันไปตามระดับภูมิภาค อัตราเงินอุดหนุนในท้องถิ่นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.05 - 0.55 หยวน/kWh (0.0077 - 0.0846 USD/kWh) ในระยะเวลา 2 - 20 ปี และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ สำนักบริหารจัดการพลังงานแห่งชาติจีนได้ริเริ่มโครงการนำร่องในการซื้อขายแบบ peer-to-peer ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ซึ่งอาจเป็น win-win สำหรับทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้พลังงานโซลาร์มากที่สุด
ในโลกและเป็นประเทศที่ให้ความสนใจเรื่องการใช้พลังงานโซลาร์อย่างมาก โดยมากกว่า 21% ของหลังคาบ้านเรือนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หรือประมาณ 2.21 ล้านระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ที่ติดตั้งแล้วทั่วประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียออกประกาศเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้บ้าน  จำนวนกว่า 50,000 หลังคาเรือนทางรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์เชื่อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของเทสลา เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับบ้านเรือนประชาชนได้ประโยชน์จากบิลค่าไฟที่จะลดลง และให้ประชาชนมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐ โดยตั้งเป้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี โดยจะเริ่มต้นจาก 1,100 หลังคาเรือนก่อน ซึ่งแต่ละหลังจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ของเทสลาได้ 5 กิโลวัตต์ โดยงบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาใช้ในโครงการนี้ จะมาจากงบประมาณ 2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และเป็นการกู้เงินจากกองทุนเทคโนโลยีที่มีรายได้จากการเก็บภาษีจากประชาชนอีก 30 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังมีโครงการสนับสนุนทางการเงินหรือเรียกว่าโครงการ Small scale renewable scheme (SRES) สำหรับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กที่ติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (เช่น พลังงานโซลาร์ พลังงานลม) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินภายใต้โครงการนี้ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งจนถึงปี ค.ศ. 2030

California solar mandate คืออะไร + -

รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่ออกข้อบังคับให้บ้านที่สร้างใหม่ต้องติดแผงโซลาร์เซลล์ทุกหลัง โดยข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2020 นำไปใช้กับบ้านครอบครัวเดี่ยว (Single-family homes) และบ้านหลายครอบครัว (Multi-family homes) เช่น บ้านที่มีสามชั้นขึ้นไป

นโยบาย (Policy) การกำกับดูแล (Regulation) และการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย

ขายคืนได้จริงไหม + -

การสนับสนุนในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย หากต้องการขายคืนสามารถเข้าร่วมโครงการโซลาร์ประชาชน โดยขายคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ แต่ไม่สามารถขายไฟฟ้าคืนได้

ที่บ้านติดตั้งแล้ว สนใจอยากขายไฟฟ้า ส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ ต้องทำอย่างไร + -

ถ้าสนใจขายคืนการไฟฟ้าฯ แนะนำให้สมัคร “โครงการโซลาร์ภาคประชาชน” โดยยื่นคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบ Online ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) https://ppim.pea.co.th และ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) https://spv.mea.or.th หรือสอบถามที่หน่วยงานได้โดยตรง

ข้อมูลเป็น background: พื้นที่ดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มี 3 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนอีก 74 จังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแล

ราคารับซื้อ 1.68 บาท ไม่คุ้มค่าไฟที่เสียให้ การไฟฟ้าฯ ทุกเดือน 3.8 บาท + -

ราคารับซื้อ 1.68 บาท เป็นราคาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยซึ่งเท่ากับราคาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซ

ในมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้า ความคุ้มค่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันอาจบอกว่าคุ้มค่า ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันอาจบอกว่าไม่คุ้ม อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบราคารับซื้อ 1.68 บาทกับราคาไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องซื้อจากการไฟฟ้าฯ หน่วยละเกือบ 4 บาทนั้น ราคารับซื้อ 1.68 บาทยังไม่จูงใจ แต่หากมองในมุมรัฐฯ ราคารับซื้อดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เนื่องจากโครงสร้างค่าไฟเก่าที่ยังไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น Prosumer มากขึ้น

ทำไม กกพ. เอาเงินมาทำกิจกรรม ทำไมไม่เอาเงินไปช่วยชาวบ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จะดีกว่าไหม + -

ต้องเล่าถึงหน้าที่หลักของ กกพ. ก่อนว่า เขาทำหน้าที่อะไร

1. ออกกฎหมายหรือนโยบายที่ควบคุมกลุ่มผู้ผลิตพลังงาน

2. ทำหน้าที่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ และนำเรื่องพลังงานทดแทนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งงบประมาณที่กกพ. ใช้ในกิจกรรมหรือโครงการนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามมาตรา 97(5) คือ กองทุนกองนี้ต้องนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในเรื่องไฟฟ้า ถ้าหากนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำเงินไปบริจาคประชาชน หรือนำเงินไปสร้างโรงไฟฟ้าซะเอง จะถือว่าผิดกฎหมายทันที

 

กองทุนมีทั้งหมด 6 กอง กองที่เราทำงาน Solar คือ 97(5) สำหรับกรณีการนำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น
ก็มีหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่นี้อยู่ [ถ้ามีข้อมูลสนับสนุนจะดูมีน้ำหนักขึ้น]

 

วัตถุประสงค์โครงการ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิในการยื่นเข้าโครงการ
“โซลาร์ภาคประชาชน” ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น ได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานประเภทครัวเรือนขนาดเล็กได้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อใช้เอง และนำส่วนเกินที่เหลือจากการใช้ไปขายต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ทำไมเริ่มทำโครงการไฟฟ้าภาคประชาชนกับบ้านก่อน + -

สำหรับโรงงาน การติดตั้งโซลาร์เพื่อลดค่าไฟฟ้าเริ่มจะคุ้มแล้ว เพราะฉะนั้นโรงงานเลือกที่จะติดตั้งกันเองโดยไม่ต้องมีแรงจูงใจก็ได้ แต่สำหรับครัวเรือน การลงทุนยังไม่คุ้มค่ามากนัก เลยต้องอาศัยโครงการที่สร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้น

 

การติดตั้งโซลาร์โรงงานนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องมาจากอัตราค่าไฟฟ้าของโรงงานมักเป็น TOU ที่ต้องจ่ายทั้งค่าพลังงานและค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand charge) นอกจากนี้ โรงงานมีความสามารถในการเข้าถึงเงินทุน ข้อมูล การประเมินความคุ้มค่าได้มากกว่าภาคประชาชนคนทั่วไป การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ดูได้จากแนวโน้มการเติบโตของ IPS ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 17% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 - 2018

กำลังผลิตไฟฟ้าภายในประเทศมีเท่าไร + -

ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งระบบ 43,253 เมกะวัตต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=116)

แผนปฏิรูปประเทศปี 2561 ส่งเสริม Prosumer อย่างไร + -

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน “กิจการไฟฟ้ามีการแข่งขัน มีการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน และกำหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแนวโน้ม Prosumer และประเทศ” ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี “ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการผลิตไม่ต้องขายให้การไฟฟ้า แต่สามารถขายให้เอกชนและหน่วยงานได้แบบไม่จำกัดปริมาณ และไม่จำกัดเวลาในการสมัคร”

ผลประโยชน์ (Benefit) & ต้นทุน (Cost) และความคุ้มค่าในการลงทุน

- ราคา/ติดตั้ง แพงไหม เคยรู้มาว่าแพง และ เงินทุนน้อยติดได้ไหม + -

ปัจจุบันเงินลงทุนระบบโซลาร์เซลล์มีราคาที่ถูกลง เนื่องจากราคาแผงโซลาร์เซลล์ที่ถูกลงอย่างต่อเนื่อง ค่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5 kW อยู่ที่ประมาณ 280,000 - 300,000 บาท สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 7,000 หน่วยต่อปี สามารถลดภาระค่าไฟต่อปีได้ 25,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9 ปี (ในกรณีใช้ไฟฟ้าตอนกลางวัน) และรับประกันอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ 25 ปี ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์จะลดลง โดยทั่วไปประสิทธิภาพของแผงจะลดลงอยู่ที่ 80% เมื่อเข้าสู่ปีที่ 20 - 25 ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของแผง แต่สำหรับการประเมินความคุ้มค่านี้ใช้อัตราการเสื่อมของประสิทธิภาพแผงอยู่ที่ 0.5% ต่อปี (ตัวเลขอ้างอิงจากงานวิจัย)

 
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาคือ

1. ต้นทุนค่าบำรุงรักษาประมาณ 0.5% ของต้นทุนการติดตั้งทั้งหมดต่อปี (ตัวเลขอ้างอิงจากการวิจัย)

2. ค่าเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Inverter (10 - 11 ปี)

3. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือนอาจจะไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

(ข้อมูลจาก https://www.smartsme.co.th/content/223789)

ทั้งนี้ ขนาดติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ว่าใช้ไฟเยอะแค่ไหน โดยขนาดกำลังผลิตติดตั้งควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้า

(ข้อมูลจาก http://www.solartron.co.th/thai/solarpvrooftop)

มีเครื่องมืออะไรมาคำนวณจุดคุ้มทุน + -

สามารถเข้าไปประเมินผ่านเว็บไซต์

https://www.sunnydesignweb.com ของค่าย SMA นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมคำนวณสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน แต่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์คือ โปรแกรม Pvsyst (www.pvsyst.com) เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบ ผลิต และติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโปรแกรม SAM (System Advisor Model) เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ทางการเงิน และจุดคุ้มทุนของการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น วิเคราะห์ NPV (Net present value), IRR (Internal rate of return), Payback Period เป็นต้น

อยากทราบโครงสร้างต้นทุนของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ + -

จากการศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศพบว่า องค์ประกอบโครงสร้างต้นทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้หลายส่วน แต่สำหรับการศึกษานี้จะแบ่งโครงสร้างต้นทุนออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

- แผงเซลล์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Module) คือ ตัวรับแสงอาทิตย์เพื่อแปลงมาเป็นกระแสไฟฟ้า

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ

- ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างแผง (Balance of Plant : BOP) คือ อุปกรณ์โครงสร้างแผง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิเช่น รางเคเบิล สายไฟฟ้า สวิตช์ ระบบมอนิเตอร์ ฯลฯ

- วิศวกรรม, ค่าจ้าง/แรงงาน, โยธา (Engineer, Procure, Construct : EPC) คือ ค่าจ้างในการออกแบบ ค่าที่ปรึกษาฯ วิศวกร ค่าแรงงานในการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า และการเตรียมพื้นที่โครงการ การวางรากฐาน/โครงสร้าง รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในส่วนประกอบข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายของเจ้าของโครงการ (Project’s Owner) หรือผู้พัฒนาโครงการ (Project Developer) เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) การศึกษาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

พื้นที่นิดเดียว ไม่คุ้มเท่าติดตามโรงงานหรือทุ่งนา/สถานที่ต้องใช้เยอะไหม ถ้าสถานที่ติดโซลาร์เซลล์น้อย ค่าไฟไม่คุ้มกับต้นทุนที่ลงทุนไปหรือเปล่า + -

ขนาดโซลาร์เซลล์ตามท้องตลาดที่นิยมติดกันอยู่ที่ประมาณ 3 kWp ขึ้นไป และเพื่อความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ควรติดตั้งขนาดของระบบไม่สูงไปกว่าค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าฐานในช่วงกลางวัน (ฺbase Load) เพราะจะทำให้ผู้ติดตั้งสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะมีต้นทุนคงที่ เช่น ค่าแรงติดตั้งระบบ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนดังกล่าวไม่แปลตามขนาด ดังนั้น ขนาดโซลาร์เซลล์ต่ำกว่า 3 kWp ก็ติดตั้งได้เช่นกัน แต่ต้นทุนเฉลี่ยต่อ kWp ก็จะสูงขึ้น

ต้องการยกเลิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร + -

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทที่ติดตั้ง

ไปกู้เงินมาติดตั้งคุ้มหรือไม่ มีตัวช่วยด้านภาษีหรือไม่ + -

ธนาคารกสิกรไทยภายใต้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในโครงการ PEA Solar Hero Application สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกสินเชื่อเพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป สามารถดูรายละเอียดสินเชื่อได้ที่ https://kasikornbank.com/th/promotion/Pages/HomeloanPEA.aspx หรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center PEA Solar Hero Application โทร. 02-7254955​

อย่างไรก็ตาม กกพ. กำลังพิจารณาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านต้นทุนในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับประชาชน

(https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1672942)

ค่าบำรุงรักษาจะคุ้มไหม + -

ค่าบำรุงรักษา เช่น ค่าทำความสะอาดแผง ค่าเปลี่ยน Inverter เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและชนิดอุปกรณ์ที่เลือกใช้

ประโยชน์จากการใช้โซลาร์เซลล์ + -

แบ่งเป็น 3 ส่วน

ตัวเรา

- พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากโซลาร์เซลล์ สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านได้ เพียงแค่ติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา หรือบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวันก็ทำให้การผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และยังช่วยประหยัดค่าไฟภายในบ้านได้ โดยเฉลี่ย 3 - 4 เท่า หรือประมาณหน่วยละ 4.50 บาท

ประเทศของเรา

- โซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งพลังงานทางเลือกที่ช่วยชาติได้ เนื่องมาจากสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ต้องมีการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศปีละหลายแสนล้าน แถมเมื่อผลิตแล้วใช้ไม่หมด สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าฯ เพื่อเอาไปใช้หมุนเวียนต่อได้

โลกของเรา

- โซลาร์เซลล์คือแหล่งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ผลิตโดยใช้แสงอาทิตย์ ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด และเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น

ทำไมต้องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ + -

- เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องอาศัยการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงก่อให้เกิดการเผาก๊าซ CO2 น้อยตลอดอายุ
การใช้งาน

- พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด

- พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 - พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถผลิตไฟฟ้าและช่วยลดบิลค่าไฟฟ้าได้
- ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสู่สภาพอากาศ (Zero emission)

แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานเท่าไร + -

โดยทั่วไป แผงโซลาร์เซลล์มีการรับประกันจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้งานได้ถึงปีที่ 25 โดยประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80% ส่วนหลังจาก
ปีที่ 25 เป็นต้นไป ประสิทธิภาพจะลดลงตามอายุการใช้งานและการบำรุงรักษา

นอกจากตัวแผงแล้วยังมีส่วนประกอบอะไรอีกบ้าง + -

Inverter, Mounting structure, Protection device, DC AC cable, Monitoring system

Inverter: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงกระแสไฟฟ้าตรง (DC) เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ดังนั้นการใช้งานโซลาร์เซลล์ตลอดช่วงอายุแผง 25 - 30 ปี อาจต้องเปลี่ยน Inverter 2 - 3 ครั้ง

Mounting structure: โครงสร้างติดตั้งแผง

Protection device: อุปกรณ์ป้องกัน

DC AC cable: สายไฟ AC และ DC Monitoring system: ระบบมอนิเตอร์ตรวจวัดการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

ถ้าติดตั้งแล้วเราจะยังได้รับใบแจ้งค่าไฟจากการไฟฟ้าฯ หรือไม่ ทั้งนครหลวงทั้งภูมิภาค ระบบเชื่อมถึงกันหรือยัง + -

ถ้าเป็นระบบ Off-grid ไม่ต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯ แต่โดยทั่วไป ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์จะเป็น On-grid ซึ่งยังเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคอยู่ ประกอบกับผู้ติดตั้งระบบฯ ผลิตไฟฟ้าได้แค่ช่วงกลางวัน แต่ยังคงอาศัยการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ในช่วงกลางคืน ดังนั้น ผู้ติดตั้งยังต้องจ่ายบิลค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฯ อยู่

ผลกระทบ (Impact) และการจัดการ (Management)

โซลาร์เป็นขยะในอนาคตจริงไหม เมื่อหมดอายุการใช้งานจะทำงานอย่างไร วัสดุเป็นพิษใช้แล้วหมดอายุทำอย่างไร + -

(เพิ่มเติมจากคำตอบ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าจากการประเมินปีที่เริ่มมีการติดตั้ง พ.ศ. 2545 - 2579 จะเกิดซากเซลล์สะสมประมาณ 7.5 แสนตัน (ปีที่เกิดซาก พ.ศ. 2560 - 2604) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์: เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) โดยมุ่งผลักดันการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซากโซลาร์เซลล์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า รวมถึงได้วางแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครบวงจร

(ข้อมูลจาก กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

(1) ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) www.erc.or.th

(2) คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร www.dia.go.th

(3) วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม www.diw.go.th

(4) รายชื่อผู้บำบัด/กำจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice

พลังงานสำรองที่เหลืออยู่ในโลกมีมากน้อย แค่ไหน เราสามารถใช้ได้อีกกี่ปี โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลที่หลาย ๆ คนบอกว่าเหลือน้อย + -

โดยทั่วไปจะใช้ค่า R/P ratio คือ การคำนวณประมาณการอย่างคร่าวๆ ว่าจะมีปิโตรเลียมคงเหลือให้ใช้ได้อีกกี่ปี โดยใช้สูตรคำนวณ คือ ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proven Reserves) หารด้วยอัตราการผลิตปิโตรเลียมต่อปี (Production) และมีหน่วยที่ได้เป็นหน่วยปี ประเทศมีกิจกรรมการสำรวจและลงทุนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มีปริมาณสำรองเพิ่มเติมชดเชยส่วนที่ผลิตไปอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น
ค่า R/P ratio สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในปีต่อ ๆ ไป ข้อมูลจาก BP statistic review 2019 (ข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2018) ได้ระบุว่า R/P ratio ของน้ำมันดิบทั่วโลก = 50 ปี, R/P ratio ของก๊าซธรรมชาติ = 50.9 ปี, R/P ratio ถ่านหิน = 132 ปี

อันตรายจากหลังคาพังถล่มจะเกิดขึ้นหรือไม่ + -

มีความเป็นไปได้หากการติดตั้งไม่ได้ถูกออกแบบอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น ควรใช้บริษัทที่ได้มาตรฐาน ก่อนการติดตั้งจำเป็นต้องมีวิศวกรสำรวจโครงสร้างอาคาร เพื่อทำการออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างและชนิดของหลังคา

การติดตั้งควรมีพื้นที่หลังคาพอให้สามารถเข้าถึงแผงได้ภายหลังเพื่อการซ่อมบำรุง

ช่วงหน้าฝน ไม่มีแดดจะผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ + -

ผลิตได้ แต่ผลิตได้น้อยลง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งแปรตามปริมาณแสงแดด หากดวงอาทิตย์ถูกเมฆบัง ระบบฯ ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสภาพแสง แต่อัตราการผลิตไฟฟ้าอาจลดลง โดยการที่ดวงอาทิตย์ถูกเมฆบังอาจทำให้ระบบฯ ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงเหลือเพียง 10 - 25% ของปริมาณที่ผลิตได้สูงสุง

หลายคนบอกว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากอะไร + -

เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น แผงมี Hot spot การติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ขาดการดูแลซ่อมบำรุง ฯลฯ ควรใช้บริษัทที่ได้มาตรฐานในการติดตั้ง

โซลาร์เซลล์ทำให้บ้านยิ่งร้อนขึ้นจริงหรือไม่ + -

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาจะไม่ทำให้ภายในอาคารร้อนขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร และลดการทำงานของระบบปรับอากาศได้อีกด้วย ทั้งนี้เพราะแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นปราการแรกที่สัมผัสกับแสงอาทิตย์จึงสามารถช่วยกรองแสงส่วนหนึ่งได้ก่อนความร้อนและแสงจะส่องถึงหลังคาอาคาร

แหล่งข้อมูล: http://brandage.com/article/13930/Banpu

โซลาร์เซลล์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง + -

หากติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดภายในบ้าน โดยเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ให้กำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

โซลาร์เซลล์ติดตั้งที่ไหนได้บ้าง + -

ติดได้ทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์ แต่ที่นิยมกันก็คือติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา รวมถึงติดตั้งบนหลังคาจอดรถ (Car park), กันสาด (Canopy) และปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ติดตั้งบนน้ำ (Floating solar)

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการติดตั้งแผง + -

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรหันแผงไปทางทิศใต้ มุมเอียง 10 - 15 องศา ควรหลีกเลี่ยงการหันแผงไปทางทิศเหนือหากไม่มี
ความจำเป็น ควรไม่มีร่มเงาต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างบัง

จะมีการเก็บภาษีผู้ใช้โซลาร์เซลล์หรือไม่ + -

แนวทางการเก็บภาษีตามหลักเศรษฐศาสตร์ คือเก็บจากผู้ที่สร้างภาระต้นทุนให้แก่ส่วนรวม (Externality) สำหรับกรณีโซลาร์เซลล์ เหตุผลที่อาจจะเก็บภาษีได้คือเรื่องขยะแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุแล้ว ซึ่งถ้าเอาไปกำจัดไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้มีการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ถ้ามีการบริหารจัดการเรื่องขยะโซลาร์เซลล์ตามที่กล่าวไปด้านบน (แนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม) ก็สามารถเก็บภาษีเพื่อมาเป็นทุนสำหรับการจัดการขยะโซลาร์เซลล์ได้

 

ส่วนการเก็บภาษีโซลาร์เซลล์ด้วยเหตุผลว่าโซลาร์เซลล์เพิ่มภาระให้แก่ระบบไฟฟ้า จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าโซลาร์เซลล์สร้าง Net cost (Benefit < Cost) ต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยาก

ติดเยอะผิดกฎหมายหรือไม่ + -

ผู้ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ของการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค และทำเรื่องขออนุญาตเพื่อประเมิน
ความปลอดภัยในการติดตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ภาคครัวเรือนสามารถติดตั้งได้ไม่เกิน 10 kW ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหม้อแปลง
ที่ระบบผลิตฯ เชื่อมต่อ

 
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ สามารถดูข้อมูลการเชื่อมต่อได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค

อื่น ๆ

กำลังไฟฟ้าต่างจากพลังงานไฟฟ้าอย่างไร + -

กำลัง (หน่วยเป็น watt หรือ W), พลังงาน (หน่วย watt-hour หรือ Wh) กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้า = กำลัง x เวลา ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น หากเราจะดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินไฟฟ้าสูงสุดเท่าไร เราสามารถดูได้ที่ฉลากของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะระบุเป็นหน่วย watt และหากเราอยากประมาณว่าเราต้องเสียค่าไฟในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวดังกล่าวเท่าไร เราสามารถนำ watt ของอุปกรณ์ไฟฟ้า คูณกับจำนวนชั่วโมงที่เราคิดว่าจะใช้งาน ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาเพื่อไปคูณกับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตราค่าไฟฟ้านิยมระบุเป็น หน่วย/บาท หรือ kWh/บาท

 

ขนาดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า รวมถึงโซลาร์เซลล์จะระบุด้วยหน่วยกำลัง เช่น MW แต่กำลังการผลิตของโซลาร์เซลล์จะนิยมระบุเป็นกำลัง DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) โดยมี p หรือ dc ห้อยท้าย เช่น kWp, kWdc

On-grid / Off-grid ต่างกันอย่างไร + -

On-grid เป็นระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์ที่ยังต่อเข้ากับระบบส่งหรือจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เนื่องมาจากการที่ระบบผลิตไฟฟ้าฯ ต้องขายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) หรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) หรือเนื่องมาจากสถานที่ที่ติดตั้งระบบผลิตฯ แบบนี้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แต่ต้องการลดค่าไฟฟ้า
จึงตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์

Off-grid หรือ standalone คือ ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์ที่ไม่ได้ต่อเข้ากับระบบส่งหรือจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ส่วนใหญ่สถานที่ที่ใช้ระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น บนเกาะ บนภูเขา        ซึ่งไฟฟ้ามักจะเข้าไม่ถึง เนื่องมาจากการสร้างระบบส่งไม่คุ้มค่า
ในการลงทุน ทั้งนี้ ระบบ Off-grid อาจมีอุปกรณ์เสริมเช่น แบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ในช่วงกลางวันมาใช้ในช่วงกลางคืน