ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบไหน

37. สัดส่วนเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน ปี พ.ศ. 2561