รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชน (SOLAR PPA)

28. 010_Final_10_sq