Ep 1: เทคโนโลยีลดโลกร้อนของประเทศอังกฤษ

1
เทคโนโลยีลดโลกร้อนของประเทศอังกฤษ
Carbon capture and storage จะเข้ามาช่วยประเทศอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย net-zero emission ภายใน 2050 ได้อย่างไร? อะไรคือความท้าทายในการปรับใช้เทคโนโลยี CCS?
ใครต้องเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามระดับประเทศที่ส่งผลในระดับโลกบ้าง?
แล้วประเทศไทยสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประเทศอังกฤษ? (EP. 1)
.
.
แหล่งอ้างอิง
Bloomberg Green: 7 February 2020
Britain is getting ready to scale up negative-emissions technology
Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562