Ep 6: ผลกระทบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมนีและการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

6

ไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะไปไหนหรือทำอะไร ขอให้ Podcast Power Jungle เป็นเพื่อนคุณนะคะ

ผลกระทบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมนีและการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว (EP. 6)
.
Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-7d42d-d5e742
Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/…/sos…/id1476186424…
.

แหล่งอ้างอิง

TCIJ : จับตา : ตัวอย่างการจัดการขยะโซลาร์เซลล์ใน ‘เยอรมนี-ญี่ปุ่น’

Fraunhofer ISE : Recent Facts about Photovoltaics in Germany

Credit : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562